REGULAMIN MAGDALEWANDOWSKA.ELMS.PL (V. 1)
2023-02-06

 • O NAS
  • Podmiotem sprzedającym jest:
   Intuitively by Magdalena Lewandowska, NIP:7122826667, REGON:060218169 (rejestr: CEIDG) , adres: Nasypowa 17/5, 81-177 Gdynia, Polska , e-mail: kontakt@magdalewandowska.pl , telefon: +48501211352
   zwany w dalszej części regulaminu / umowy: Usługodawca
  • Formuła niniejszego regulaminu/umowy zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków zakupu Usług, Usług lub Treści cyfrowych od Usługodawca. Niniejsze warunki, regulują w szczególności sposób prezentowania oferty, zasady składania zamówienia, zasady odstąpienia od umowy oraz kwestię odpowiedzialności Usługodawca.
 • DEFINICJE
  • KLIENT – osobę fizyczną dokonującą z Usługodawca czynności prawnej czyli dokonującej zakupu od Usługodawca, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży przez Usługodawca
  • KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  • PRAWA – Prawa KLIENTA określone w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o prawach konsumenta
  • USŁUGA – zestaw czynności prowadzonych przez Usługodawca nie mających charakteru materialnego, w celu zaspokojenia potrzeb KLIENTA,
  • USŁUGA CYFROWA (TREŚĆ CYFROWA) – usługa pozwalająca KLIENTOWI na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej. Usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez KLIENTA lub innych Klientów usługi. Usługa pozwalająca na inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawca a Klientem, zawarta zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli KLIENTA, w celu zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY. Zamówienie zawiera parametry będące przedmiotem Umowy sprzedaży.
  • KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez KLIENTA, stanowiąca zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawca, w którym gromadzone są dane podane przez KLIENTA oraz informacje o jego działaniach. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług cyfrowych dostępnych w Serwisie, w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791, czyli nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacjedanych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE.
 • ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE
  • Usługodawca zobowiązuje się:
   • dostarczać Usługi zgodnie z ich specyfikacją działając w sposób profesjonalny i z pełnym zaangażowaniem.
   • stosować organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu bezpiecznego przeprowadzenia transakcji i świadczenia Usług.
   • dostarczać Usługi lub treści cyfrowe zgodnie z ich specyfikacją działając w sposób profesjonalny i z pełnym zaangażowaniem.
   • stosować organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu bezpiecznego przeprowadzenia transakcji i dostarczenia Usług lub treści cyfrowych.
  • Usługodawca działając zgodnie z obowiązującym porządkiem prawny informuje, że nie stosuje czynności dążących do zrzeczenia się przez klientów praw zapewnionych w Prawach.
  • W przypadku wystąpienia w Regulaminie lub ofercie zapisów będących mniej korzystna dla KLIENTA niż postanowienia Praw, zapisy te zostaną uznane za nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Praw.
  • Usługodawca zapewnia, iż wszelkie działania podejmowane w celu realizacji Zamówienia i Sprzedaży odbywają się zgodnie z RODO.
  • Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych dla klientów znajduje się na stronie https://app.gorodo.pl/api/klauzula_informacyjna_klient/7122826667
  • Ponieważ obsługa zamówień Klientów przez Usługodawca odbywa się za pośrednictwem strony www, zasady Polityki Prywatności umieszczono na stronie: https://magdalewandowska.elms.pl/podstrona/2/polityka-prywatnosci.html 
  • W przypadku KLIENTA będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zapisy niniejszego Regulaminu obowiązują wyłącznie w przypadku Umowy sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • SZCZEGÓŁY OFERY
  • Oferta wraz z szczegółowym opisem, dostępna w Usługodawca, prezentowana jest:
   • Na stronie internetowej
  • Opis usługi zawiera:
   • Łączną cene za usługę wraz z podatkami
  • Usługodawca dostarcza usługi cyfrowe lub treści cyfrowe w sposób jednorazowy.
  • Aby korzystać z oferowanych przez Usługodawca usług cyfrowych (treści cyfrowych), KLIENT zobowiązany jest spełnić wymogi techniczne dla usług cyfrowych (treści cyfrowych) oferowanych przez Usługodawca
  • Wymogi techniczne dla usług cyfrowych (treści cyfrowych):
   • Dowolny zaktualizowany system operacyjny
   • Dowolna zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej wersji
   • Dowolny zaktualizowany czytnik plików PDF
   • Dowolny zaktualizowany „video player” do odtwarzania plików Video
   • Dowolny zaktualizowany program do odtwarzania plików dzwiękowych
 • OPINIE
  • Usługodawca zbiera i publikuje opinie swoich Klientów
  • Informacje na temat sposobu zbierania oraz zasad publikowania opinii od swoich klientów, Usługodawca prezentuje:
   • w treści regulaminu/umowy
   • https://www.znanylekarz.pl/opinie
  • Usługodawca publikuje opinie pochodzące tylko od rzeczywistych Klientów Usługodawca
  • Usługodawca gwarantuje pochodzenie opinii od rzeczywistych klientów realizując zbieranie opini:
   • Opinie umieszczane pod produktami są weryfikowane na podstawie adresu email klientów. Opinie umieszczone w sekcji „Opinie” pochodzą z serwisu Znany Lekarz.
  • W procesie zbierania opini swoich KlientówUsługodawca korzysta z systemów zewnętrznych
  • Zewnętrzne systemy do zbierania opini:
   • Znany Lekarz
 • SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY
  • Wszystkie podawane przez Usługodawca ceny Usług podawane są w polskich złotych i są cenami BRUTTO.
  • Usługodawca zawiera umowy z Klientem na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Usługodawca w celu zawarcia umowy z Klientem na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
   • przez stronę (interfejs zakupu)
  • W celu korzystania ze Strony, KLIENT powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony.
  • KLIENT aby dokonać Zamówienia w ramach Strony korzysta z funkcjonalności dostępnych na Stronie.
  • Usługodawca może pozbawić KLIENTA prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   • podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   • dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
   • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawca za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawca.
   • W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
  • KLIENT zobowiązany jest w szczególności do:
   • korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
   • korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   • korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawca,
   • wykorzystywania treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • Usługodawca na swoich stronach internetowych, służących do zawierania umów z Klientem, UDOSTĘPNIA funkcjonalność zakładania Konta przez KLIENTA.
  • KLIENT aby skorzystać z funkcjonalności założenia konta na stronie Usługodawca postępuje zgodnie z instrukcjami podając wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym i formularzu logowania.
  • Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem strony Usługodawca, Klient, NIE JEST zobowiązany do założenia konta.
 • OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ
  • Korzystanie ze strony/sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  • W celu złożyć Zamówienie, KLIENT musi zaakceptować treści niniejszego Regulaminu/Umowy
  • KLIENT SKŁADA zamówienie, przez:
   • formularz na stronie internetowej (sklep)
  • Złożenie zamówienia przez KLIENTA związane jest z Obowiązkiem zapłaty.
  • KLIENT znajdzie informację o obowiązku zapłaty i zaakceptuje taki obowiązek:
   • na przycisku potwierdzającym zamówienie (ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY)
  • KLIENT może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące płatności:
   • w formularzu zamówienia
   • na podsumowaniu zamówienia
   • na stronie :
  • KLIENT może dokonać płatności za pomocą elektronicznych systemów płatności:
   • PayU (operatorem płatności jest: PayU S.A., przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, KRS: 0000274399
  • KLIENT może dokonać płatności za pomocą przelewu tradycyjnego w terminie 3 dni.
  • Dane do przelewu dla Usługodawca:
   Millennium
  • Numer rachunku do wpłat: 56116022020000000545570767
  • Rozpoczęcie świadczenie usługi przez Usługodawca nastąpi po zaksięgowaniu płatności
  • W celu zawarcia umowy z Usługodawca oraz obsługi już zawartej umowy, KLIENT nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
  • Koszty komunikowania się z Usługodawca nie przekraczają standardowych stawek operatorów.
  • W ofercie Usługodawca znajdują się Usługi cyfrowe, które SĄ dostarczane KLIENTOWI na trwałym nośniku.
  • Nośniki używane przez Usługodawca do dostarczane KLIENTOWI Usług cyfrowych:
   • e-mail z plikami
   • plik do pobrania w serwisie (systemie informatycznym)
  • Czas trwania usług oferowanych przez Usługodawca jest OKREŚLONY
  • Minimalny czas trwania umowy z Usługodawca wynosi: 30 dni
 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • KLIENT ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Zwrot wszystkich płatności dokonanych przez klienta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy.
  • Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że KLIENT zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Jeżeli KLIENT nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy liczone od 14-ego dnia po złożeniu zamówienia przez klienta.
  • Jeżeli KLIENT odbierze informację o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 12 miesięcy od złożenia zamówienia to termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od potwierdzenia odebrania przez klienta informacji o możliwości odstąpienia od umowy.
  • KLIENT może odstąpić od umowy za pomocą:
   • wiadomości e-mail wysłanej na adres portenito4@gmail.com
  • KLIENT otrzyma potwierdzenie przyjęcia przez Usługodawca odstąpienia od umowy:
   • tym samym kanałem komunikacji którym wpłynęło odstąpienia od umowy
  • Formularz odstąpienia od umowy z Usługodawca, udostępniony jest:
   • jako załącznik do niniejszego regulaminu/umowy
  • Informacje Usługodawca, na temat prawa do odstąpienia od umowy (POUCZENIE), KLIENT może uzyskać:
   • w załączniku do niniejszego regulaminu/umowy
  • KLIENT potwierdza otrzymanie informacji o prawie do odstąpienia od umowy z Usługodawca (POUCZENIE) za pomocą:
   • za pomocą checkbox (fistaszka) przy zamówieniu. Zaznaczenie o zapoznaniu jest niezbędne do realizacji zamówienia.
  • Na wyraźne żądanie KLIENTA wykonywanie usługi cyfrowej przez Usługodawca rozpoczyna się przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
  • W przypadku rozpoczęcia wykonywania Usługi cyfrowej przez UsługodawcaKLIENT rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy.
  • KLIENT rezygnuje a Usługodawca potwierdza przyjęcie rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy poprzez:
   • zaznaczenie Checkbox’a przy zamówieniu – brak oznaczenia uniemożliwialiwia złożenie zamówienie przez KLIENTA
  • Jeżeli KLIENT korzysta z prawa do odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty, na rzecz Usługodawca, za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  • Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w ofercie ceny lub wynagrodzenia.
  • Jeżeli cena lub wynagrodzenie budzą wątpliwość KLIENTA, podstawą obliczenia kwoty będzie wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  • Usługodawca może uzyskać od KLIENTA rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy w przypadku rozpoczcia świadczenia usługi.
  • Usługodawca przyjmuje i jednocześnie potwierdza rezygnację KLIENTA z prawa do odstąpienia od umowy, za pomocą
 • REKLAMACJE
  • Niniejszy Regulamin określa zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących oferowanych przez Usługodawca Usług.
  • KLIENT może złożyć reklamację:
   • wysyłając na adres e-mail portenito4@gmail.com wiadomość z wypełnionym formularzem załączonym do regulaminu lub podając w treści maila szczegóły reklamacji
  • Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
   • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
   • roszczenie KLIENTA,
   • danych kontaktowych KLIENTA składającego reklamację.
   Podanie wskazanych informacji, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawca. Podane wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  • Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  • W przypadku gdy Usługodawca nie ustosunkuje do reklamacji się w terminie 14 oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za zasadną.
  • Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi lub treści cyfrowej z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia usługi.
  • Usługodawca potwierdza dostarczenie treści cyfrowych KLIENTOWI poprzez:
   • Logowanie w systemie informatycznym faktu korzystania usługi
   • Logowanie pobrania treści cyfrowej
  • W przypadku gdy KLIENT nie uzyskał dostępu do zamówionej Treści lub usługi Cyfrowej a wezwanie do ich dostarczenia jest bezskuteczne, KLIENT ma prawo odstąpić od umowy.
  • Jeśli z oświadczeń Usługodawca wynika, że zamówiona przez KLIENTA Treść lub usługi Cyfrowa nie zostanie dostarczona lub jeśli czas dostarczenia Treści lub usługi Cyfrowej miał istotne znaczenie dla KLIENTAKLIENT może odstąpić od umowy bez wzywania Usługodawca.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jeśli zakres niezgodności odbiega od oferty przedstawionej i zaakceptowanej przez KLIENTA w procesie zakupu usługi
  • Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową/regulaminem, KLIENT może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
  • Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
  • Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie biorąc pod uwagę niedogodności dla KLIENTA oraz specyfikę usługi oraz cel, w jakim KLIENT ją nabył.
  • Wszystkie koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
  • Jeżeli:
   • doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów po stronie Usługodawca
   • Usługodawca nie doprowadziła treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową
   • Usługodawca nie udało się doprowadzić treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową
   • KLIENT uznał, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest bardzo istotny
   • KLIENT uznał, że przewidywany czas doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, nie jest rozsądny
   • KLIENT uznał, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową powoduje jego nadmierne niedogodności
   • KLIENT uznał, że przewidywany czas doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową powoduje jego nadmierne niedogodności
   KLIENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
  • KLIENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nie istotny.
  • Usługodawca nie pobiera zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, niezależnie od tego czy KLIENT korzystał z nich przed odstąpieniem od umowy.
  • Jeżeli KLIENT odstąpił od umowy Usługodawca zwraca cenę jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których nie dostarczył wskutek odstąpienia od umowy.
 • ZMIANA REGULAMINU
  • Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian treści REGULAMINU.
  • W uzasadnionych przypadkach Usługodawca jest uprawnione do jednostronnej zmiany bez uzgodnienia z KLIENTEM zapisów REGULAMINU. Uzasadnione przypadki to między innymi:
   • zmiana przepisów prawa
   • nowe interpretacje przepisów prawa
   • nowe orzecznictwa sądowe lub administracyjne
   • zmiana sposobu działania Usługodawca i/lub wprowadzenie nowych funkcjonalności
  • Usługodawca poinformuje KLIENTA o zmianie regulaminu za pomocą dostępnych środków komunikacji z KLIENTEM.
  • W przypadku braku sprzeciwu i/lub wypowiedzenia umowy przez KLIENTA w terminie 14 dni od skutecznego powiadomienia, przyjmuje się, że akceptuje on proponowane zmiany.
  • Dla umów zawartych przed niem wejścia w życie nowej wersji REGULAMINU stosuje się zapisy obowiązujące w dniu zawarcia umowy.
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  • Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  • KLIENT może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • KLIENT może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  • Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi dostępny pod adresem: http://www.wiih.lodz.pl. KLIENT może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla miasta Klienta.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  • Informacje zawarte w Regulaminie stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU/UMOWY SPRZEDAŻY USŁUG I USŁUG CYFROWYCH


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
SPRZEDAŻY USŁUG

zawartej z Intuitively by Magdalena Lewandowska

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Intuitively by Magdalena Lewandowska o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
  • przesłanego w wiadomości e-mail na adres kontakt@magdalewandowska.pl
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy:
  • zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
SPRZEDAŻY USŁUG

zawartej z Intuitively by Magdalena Lewandowska

 • Dane sprzedawcy: Intuitively by Magdalena Lewandowska, NIP:7122826667, REGON:060218169, Nasypowa 17/5, Gdynia, Polska
 • Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi: ………………
 • Data zawarcia umowy lub odbioru towaru: ………………………….
 • Imię i nazwisko: ………………………….
 • Adres: ………………………….
 • E-mail: ………………………….
 • Data: ………………………….
 • Podpis (tylko dla wersji papierowej): ………………………….